คิงส์ดอมพลาซ่า l  เกมส์ l ประกาศซื้อขาย  l บทความ  l คอลัมม์
 
 
 
Custom Search
 
หน้าแรกบทความ    l    บทความไอที   l   บทความอาชีพ    l    บทความอาหาร    l     บทความสัตว์เลี้ยง    l     บทความสุขภาพ    l    บทความทั่วไป
บทความอาชีพ l เกษตรกรรม l อุตสหกรรม l พาณิชยกรรม-บริการ l หัตถกรรม l อื่นๆ l คลิปเกษตรกรรม l คลิปอุตสหกรรม l คลิปพาณิชยกรรม-บริการ l คลิปอาชีพหัตถกรรม

ความหมายของอาชีพ

 
 
ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร ฟอนท์ ตัวอักษร
อ่าน 143261
 

อาชีพ ตรงกับคำ หลายคำในภาษาอังกฤษ ดังนี้  Employment   Meatier    Occupation  Profession   Pursuit  Vocation   Avocation   Business  Calling  Career  ซึ่งก็มีความหมายไปในลักษณะเดียวกัน ว่าเป็น อาชีพ  ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของ อาชีพ ไว้หลายความหมาย ดังนี้

 

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อาชีพ เป็น รูปแบบการดำรงชีพในสังคมมนุษย์ปัจจุบัน อาชีพเป็นหน้าที่ของบุคคลในสังคม การที่บุคคลประกอบอาชีพจะได้มาซึ่งค่าตอบแทน หรือ รายได้ เพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีวิต

ลักษณะอาชีพ
อาชีพที่จำเป็นต้องความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเรียกว่า วิชาชีพ เช่น วิศวกร แพทย์ พยาบาล ทนายความ และอาชีพที่ถูกกฎหมายและศีลธรรม เรียกว่า สัมมาชีพ เช่น ค้าขาย ส่วนบางอาชีพที่ผิดกฎหมาย เรียกว่า มิจฉาชีพ เช่น โจร

อาชีพอาจมีรายได้ต่างๆกันไป ลักษณะอาชีพที่เป็นลูกจ้างจะได้ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน อาชีพค้าขายหรือประกอบกิจการส่วนตัวหรือ การลงทุนจะได้ค่าตอบแทนในรูปแบบ กำไร

 

เว็บปัญญาไทย

กล่าวว่า อาชีพ หมายถึง การทำมาหากิน ทำธุรกิจ ตามความชอบหรือความถนัด ได้ค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง หรือเงินเดือน 
              

 

เว็บ spa

ได้ให้ความหมายว่า  อาชีพ หมายถึง การทำมาหากินจากการทำงานหรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้ เป็นงานที่สุจริต ไม่ผิดศีลธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
              

 

เว็บ ebook

พูดถึงอาชีพ ว่าคือ การทำมาหากินจากการทำงานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้
              

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

กล่าวว่า อาชีพ หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานที่บุคคลนั้นทำ ปกติบุคคลมีอาชีพเดียว หากในระหว่างรอบ 52 สัปดาห์ที่แล้ว บุคคลใดมีอาชีพมากกว่า 1 ชนิด ให้ถืออาชีพที่มีจำนวนสัปดาห์การทำงานมากที่สุด หากจำนวนสัปดาห์เท่ากันให้นับอาชีพที่มีรายได้มากที่สุด
 

             

เว็บ agaligo

ให้ความหมายไว้ว่า  อาชีพ มาจากคำ บาลี สันสกฤต  คำว่า อาชีวะ ซึ่งแปลว่า ความเป็นอยู่ การดำรงชีวิตอยู่
ในรูปคำไทย หมายถึงการเลี้ยงชีวิต การทำมาหากิน งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ

 

พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

อาชีพ เป็น คำนาม  หมายถึง การเลี้ยงชีวิต , การทำมาหากิน , งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ 

 

เพิ่มเติม1(http://chon.nfe.go.th/picha/enfe/body/archeep.htm)

การดำรงชีวิตและความต้องการอาชีพ
ความหมาย
                                    การงานอาชีพ หมายถึง การทำมาหากินที่เกิดจากกิจกรรมหรือบริการใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้ ซึ่งเป็นงานประจำที่สุจริต ไม่ผิดศีลธรรม

ลักษณะอาชีพ                                   ลักษณะอาชีพ แบ่งออกเป็น
                                    1. อาชีพอิสระ
                                        มีลักษณะเป็นเจ้าของกิจการ บริหารจัดการด้วยตนเอง อาจเป็นกิจการขนาดเล็ก หรือเป็นอุตสาหกรรมในครัว เรือน อาชีพอิสระแยกย่อยออกไปเป็น 2 ประเภท ดังนี้
                                        • อาชีพอิสระด้านการผลิต การแปรรูปผลผลิตเป็นสินค้า นำไปจำหน่ายในท้องตลาดเป็นการขายปลีกและขายส่ง เช่น อาหารไทย ขนมไทย เบเกอรี่ ผักผลไม้
                                        • อาชีพอิสระด้านการให้บริการ เป็นอาชีพที่นิยมกันแพร่หลาย เนื่องจากมีความเสี่ยงน้อย การลงทุนต่ำ เช่น บริการทำความสะอาด ทำนายโชคชะตา บริการซักรีดเสื้อผ้า ช่างซ่อมอื่น ๆ
                                    2. อาชีพรับจ้าง
                                        เป็นการทำงานที่มีเจ้านายมอบหมาย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน เช่น งานก่อสร้าง พนักงานในบริษัท ห้างร้าน และโรงงาน
                                    3. อาชีพงานฝีมือ
                                        เป็นอาชีพที่ปฏิบัติงานโดยใช้ประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น งานศิลปะ งานหัตถกรรม งานปฏิมากรรม
                                    4. อาชีพข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ
                                        เป็นอาชีพที่ให้บริการแก่ประชาชน

แนวทางการเลือกอาชีพ
                                    อาชีพมีหลายประเภท มีลักษณะแตกต่างกัน การเลือกอาชีพต้องพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
                                    1. ความสนใจ
                                        สำรวจความถนัด ความสนใจ ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด เพื่อเป็นแนวทางการเลือกอาชีพที่เหมาะสม
                                     2.แนวโน้มด้านอาชีพ
                                        เป็นอาชีพที่เจริญก้าวหน้าและเป็นที่ต้องการของสังคม การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจและ ด้านอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยด้านการสื่อสาร ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ และด้านธุรกิจระดับชุมชน
                                     3. ทรัพยากรท้องถิ่น
                                        จะช่วยประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เป็นการสร้างงานให้คนในท้องถิ่น
                                     4. วิสัยทัศน์
                                        การเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมองการณ์ไกล จะได้เปรียบในเชิงธุรกิจมากกว่าคนอื่น
                                     5. ทักษะในการประกอบอาชีพ
                                        จะต้องมีทักษะหรือความชำนาญในวิชาชีพสาขานั้น ๆ
ประโยชน์ของอาชีพ
                                     ประโยชน์ของอาชีพมีหลายด้าน ดังนี้
                                     1. ด้านตนเอง
                                        • เป็นคนที่รู้คุณค่าของเงิน ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด วางแผนการใช้จ่ายเงิน การเก็บออมเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิต
                                     2. ด้านครอบครัว
                                        • การมีอาชีพจะสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสมาชิกในครอบครัว เป็นตัวอย่างแก่คนในครอบครัวและบุคคลอื่นๆ
                                     3. ด้านชุมชน
                                        • เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน ทำให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
                                     4. ด้านประเทศชาติ
                                        เมื่อประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ รัฐสามารถเก็บภาษีจากประชาชนได้ สามารถนำรายได้จากการเก็บภาษีไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้

การบริหารงานอาชีพ
                                     การบริหาร หมายถึง การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และการวางแผนงาน
                                     การจัดการ หมายถึง การรับนโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนงานที่กำหนด
                                     การบริหารและจัดการ หมายถึง การกำหนดนโยบายและการปฏิบัติงานตาม นโยบายให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
                                     กระบวนการบริหารจัดการ คือ การกำหนดและปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ตามแผนของตนเอง
                                     การวางแผน หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการกำหนดสิ่งที่จะต้องกระทำในอนาคต
                                     การอำนวยการ หมายถึง การชี้แจง แนะนำให้ผู้ปฏิบัติหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานในแต่ละวันให้เกิดผลดี
                                     การควบคุม หมายถึง การติดตามดูว่าสิ่งใดดำเนินการไปแล้ว เป็นไปตามแผนที่กำหนดขึ้นหรือไม่ เพื่อจะชี้ให้เห็นถึงจุดบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงาน
                                     การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หมายถึง ผู้บริหารกลุ่มหรือองค์กร ที่ดีต้องมีคุณลักษณะของการจัดการค้นหาสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินธุรกิจ
                                     การทำหน้าที่เป็นตัวแทน หมายถึง ผู้บริหารกลุ่มหรือองค์กรจะต้องทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของกลุ่ม องค์กรธุรกิจ หรือตนเองไปติดต่อกับบุคคลต่างๆ ภายนอก
                                     การบริหารงบประมาณ หมายถึง การทำงานควรอยู่ในงบประมาณโดยต้องควบคุมปริมาณ คุณภาพ ค่าใช้จ่ายและเวลาให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 
บทความอื่นๆในหมวด
 
การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 4349)
(4 ธ.ค. 2556)

การใช้คลอรีนน้ำ โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCL)(Sodium Hypochlorite)ชนิด 10% (อ่าน 14286)
(30 เม.ย. 2554)

คำยินยอมกรณีผู้ให้สัญญาค้ำประกันมีคู่สมรส (อ่าน 1676)
(22 เม.ย. 2554)

ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง เป็นประกันเฉพาะส่วน (อ่าน 1396)
(22 เม.ย. 2554)

ความหมายของอาชีพ (อ่าน 143262)
(27 ม.ค. 2554)

 
     
หน้าแรก ย้อนกลับ พิมพ์บทความ
 
ความคิดเห็นจากผู้อ่าน
 
- ยังไม่มี -
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ชื่อ * E-mail *
ข้อความ *
รหัสยืนยัน *
 
 

บทความอาชีพ l เกษตรกรรม l อุตสหกรรม l พาณิชยกรรม-บริการ l หัตถกรรม l อื่นๆ l คลิปเกษตรกรรม l คลิปอุตสหกรรม l คลิปพาณิชยกรรม-บริการ l คลิปอาชีพหัตถกรรม
หน้าแรกบทความ    l    บทความไอที   l   บทความอาชีพ    l    บทความอาหาร    l     บทความสัตว์เลี้ยง    l     บทความสุขภาพ    l    บทความทั่วไป
 
 คอมพิวเตอร์ l โทรศัพท์ l กล้องถ่ายภาพ l อาหาร,สุขภาพ l เครื่องใช้ไฟฟ้า l เกมส์ l สัตว์เลี้ยง l หัตถกรรม ของที่ระลึก l อุตสหกรรม
 Custom Search
 Copyright © 2014 KingdomPlaza.com
 คิงส์ดอมพลาซ่า l  เกมส์ l ประกาศซื้อขาย  l บทความ  l คอลัมม์